al-Ghazali website

Main: Biography: Gazalî’nin Biyografisinin İçerenTemel Kaynak Eserler

 • Abdülğâfir el-Farisî (ö. 529/1135) – Gazalî’nin öğrencisi (kaynak: ‘Ṭabakâtu’ş-Şafi’ıyyeti’l-Kubrâ ) olup onun biyografisini yazmıştır. Bu biyografiye Nişabur’un tarihi üzerine telif ettiği kitapta yer verir. Diğer bir kaynak: İbrahim el-Siyrafinî’nin Abdülğâfir el-Farisî’nin ‘el-Siyâk li Tarihi Nîsâbur’unun ‘el-Muntahab mine’s-Siyâk li Tarihi Nîsâbur’ başlıklı muhtasarıdır. (PDF)
 • Horasan’ın Ebiverd şehrinden Ebu’l-Muzaffer Muhammed b. Ahmed el-Ebiverdî’nin (ö. 507/1113) Gazalî hakkındaki methiyesi.
 • Ebu Bekir b. el-Arabî (ö.543/1143) – ‘el-Avâsım mine’l-Kavâsım’ O da Gazalî’nin öğrencisir. (Bazı baskılarda A. Talebî olarak geçer) (PDF)  
 • İbn Asâkir (ö. 581/1176) – ‘Tebyinü Kâzibi’l-Müfterî’ ve ‘Tarihu Dimeşk’ (Bu tarih eserinin linki, PDF dosyası)
 • İbnü’l-Cevzî (ö. 597/1201) ‘el-Muntazam fi’t-Tarih’ (PDF htm
 • Yâkut el-Hamevî (ö. 626/1228)  ‘Mu’cemü’l-Büldân’ ında (pdf)
 • Ibn al-ʾAthīr (ö. 636/1239) “al-Kāmil fī al-tārīkh” vol. 10. p. 173.
 • Sıbt ibnü’l-Cevzî  (ö. 654/1257) ‘Mir’âtü’z-Zaman’ (PDF
 • Muhyiddin en-Nevevî (ö. 676/1277) kaleme aldığı tabakat kitabında  
 • İbn Hallikan (ö. 681/1282) - ‘Vefayâtü’l-A’yan’, 2. cilt, s. 264-247 (pdf)
 • Ez-Zehebî (ö. 748/1348) – ‘Siyeru A’lâmi’n-Nübelâ’, PDF html olarak ve “Tarihu’l-İslam’ (Bu tarih eserinin linki, PDF dosyası)
 • El-Yafi’î (ö. 768/1367) – ‘Mir'âtü’l-Cinân’ (PDF) ayrıca html olarak (pdf).
 • Tâcüddin es-Sübkî (ö. 771/1370) Sübkî, Tâcüddin, Abdülvehhâb b. Ali, 1964. Tabakâtu’ş-Şafi’ıyyeti’l-Kübrâ. Kahire: İsa el-Bâbî el-Halebî, 6. cilt, s. 191-389. El-Sübkî’nin bir biyografisine online ulaşılabilir. (link)  (PDF complete dosyası)
 • İbn Kesir (ö. 774/1373) ‘el-Bidâye ve’n-Nihâye’ (Kitabın tamamı için link, makale yalnızca PDF dosyası olarak).
 • Muhammed el-Vestî (ö. 776/1374) ‘et-Tabakâtü’l-‘Ulyâ fi Menâkıbi’ş-Şâfi’ıyyepdf [A.A. al-`Asam's al-falisuf al-Ghazali. Beirut: dar al-Andlus, 1981 2nd ed. with addendum, pp. 153-194.]  
 • İbnü’l-Mulakkan (ö. 790/1388) ‘el-‘Akdü’l-Müzehheb fi Tabakâti Hamleti’l-Mezheb’(PDF
 • Takiyyüddin ibn Kadi Şühbeh (ö. 851/1447) ‘Ṭabakâtü’ş-Şâfi’ıyye’ (PDF)
 • El-Aynî (ö. 855/1451) ‘’Ikdü’l-Cümân’
 • El-Câmi (ö. 898/1492) ‘Nefehâtü’l-Üns
 • Taşköprüzâde (ö. 962/1365) ‘Miftâhu’s-Se’âde ve Misbâhu’s-Siyâde’ (PDF
 • Salahuddin es-Safedî (ö. 964/1367) ‘el-Vâfî bi’l-Vefeyât’ (PDF)
 • El-Münâvî (ö. 1031/1621) ‘el-Kevâkibü’d-Dürriyye fi Terâcimi’s-Sâdeti’s-Sûfiyye
 • El-‘Aydarus Be ‘Alevî (ö.1038/1628) ‘Ta’rîfü’l-Ahyâ bi Fezâ’ili’l-İhyâ' adlı eserinde. Zebidî’nin İthâf adlı eserinin kenarlarına yazılmış ve birlikte basılmıştır. Ayrıca İhyâ’nın bazı baskılarının 5.cildiyle birlikte basılmıştır. (PDF)
 • İbnü’l-‘Imâd el-Hanbelî (ö.1089/1679) – ‘Şezerâtü’z-Zeheb fi Ahbâri Men Zeheb’ 4. cilt s.10-13. (PDF) -  (htm)
 • El-Gazalî: İhyâ’nın şerhi olan Murtaza el-Zebidî’nin(ö.1791)  İthâfü’s-Sâdeti’l-Muttakîn bi Şerhi İhyâi Ulûmi’d-Dîn ‘indeki biyografi. (Giriş s. 1-55). Bu yazı, Gazalî’nin hayatı ve eserlerinin ona ait olup olmadığının tesbiti  üzerine kaleme alınmış önemli bir çalışmadır. (PDF)
 • Abdulkerim el-Usmân, Sîratu’l-Gazalî ve Akvâlü’l-Mutekaddimîn fih [Gazalî’nin Hayatı ve Önceki Alimlerin Onun Hakkındaki Sözleri] (Şam: Daru’l-Fikr, tarihsiz) Önemli temel kaynak eserleri bir araya toplayan ve Şam’da Gazalî’nin doğumunun 900. yılı anısına gerçekleştirilen konferansta sunumu yapılan bir derlemedir. (PDF)

 

İşte bu, bilindiği kadarıyla Gazalî’nin biyografilerinin tamamının zikredildiği bir listedir. Bunların dışındaki Gazalî’nin biyografisine yer veren eserler, tabî (ikincil) biyografi kaynaklarıdır.

 

 

Sayfa Hakkında Bilgi:

* Bu sayfa, en son 2008-08-19 tarihinde güncellenmiştir.
* Kullanım Şartları.
* Bu siteden en iyi nasıl istifade edilir ve dosya indirme hakkında bilinmesi gerekenler.
* URL: http://ghazali.org/site-tr/osm.html

* Site © Telif Hakkı 2008 Editör Muhammad Hozien. Bütün hakları mahfuzdur. Bu site, Ebu Hamid el-Gazalî ile ilgili akademik çalışmaların hizmetine sunulmuştur. Her bir içerik kendi özel telif hakkına sahip olabilir. Lütfen telif hakkı bilgilerini okuyunuz. Telif hakkı ihlallerinin bildirilmesi ile ilgili: Daha fazla bilgi için tıklayınız. A special thanks to Mustafa Suna for translating this page into Türkçe.